Strona główna | Prawo | FAQ | Artykuły | Wydarzenia | Pomoce i pomysły | Publikacje | Kontakt

Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie

ul. Polnej Róży 6/59
02-798 Warszawa
tel.: 603 939 866 (w godzinach 16-20)
e-mail: info@edukacjadomowa.pl

Cele Stowarzyszenia

 1. Wspieranie rodzin w realizacji konstytucyjnego prawa do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (Art. 48. ust.1).
 2. Upowszechnianie pozaszkolnych form realizacji obowiązku szkolnego i nauki.
 3. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
 4. Działalność szkoleniowa i edukacyjna.

Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:

 1. Organizowanie konferencji, wykładów, spotkań i warsztatów,
 2. Działalność konsultacyjną i doradczą,
 3. Opracowywanie i opiniowanie programów nauczania, materiałów oraz pomocy dydaktycznych,
 4. Prowadzenie działalności wydawniczej,
 5. Prowadzenie placówek o charakterze badawczo-dydaktycznym,
 6. Współpraca z instytucjami i organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi,
 7. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych o charakterze integracyjnym i edukacyjnym dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
 8. Organizowanie konkursów i programów stypendialnych.
 9. Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych,
 10. Inne działania bieżące służące realizacji celów statutowych

Zarząd Stowarzyszenia


Mariusz Dzieciątko Prezes

Łukasz Wojtacha Wiceprezes

Joanna Dzieciątko Członek Zarządu

Magdalena Wojtacha Skarbnik


Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie