Strona główna | Prawo | FAQ | Artykuły | Wydarzenia | Pomoce i pomysły | Publikacje | Kontakt

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
"SYMBOL GRAFICZNY STOWARZYSZENIA EDUKACJI W RODZINIE"

§ 1

Organizatorem konkursu plastycznego "SYMBOL GRAFICZNY STOWARZYSZENIA EDUKACJI W RODZINIE" jest Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie w Sulechowie.
§ 2

Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu.
§ 3

Temat konkursu: "SYMBOL GRAFICZNY STOWARZYSZENIA EDUKACJI W RODZINIE".
§ 4

Interpretacja tematu dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.
§ 5

Regulamin konkursu jest dostępny w internecie pod adresem www.edukacjadomowa.pl/regulamin01.html.
§ 6
Uczestnicy
W konkursie mogą brać udział osoby w wieku do lat 18.
§ 7
Warunki uczestnictwa
 1. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace.
 2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką, w dowolnym formacie graficznym i zawierać maksymalnie 3 kolory.
 3. Do każdej pracy należy dołączyć pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w konkursie.
 4. Prace muszą być wykonane osobiście przez uczestników konkursu.
 5. Zgłoszone na konkurs prace muszą posiadać następujące informacje:
  • tytuł pracy,
  • imię, nazwisko i wiek uczestnika,
  • adres zamieszkania,
  • imię, nazwisko i numer telefonu do rodzica lub prawnego opiekuna.
 6. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83).
 7. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.
 8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i internecie.
 9. Prace nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane i brać udziału w innych konkursach.
 10. Nadesłane prace opublikowane zostaną na stronie internetowej Stowarzyszenia Edukacji w Rodzinie (www.edukacjadomowa.pl).
 11. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
§ 8
Termin i warunki dostarczenia prac
 1. Prace należy przesłać pocztą elektroniczną na adres edukacjadomowa@aster.pl, z tematem wiadomości "Logo SER" w terminie do 30 stycznia 2009r.
 2. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.
§ 9
Zasady przyznawania nagród
 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwaną dalej Komisją.
 2. Komisję powołuje Organizator.
 3. Posiedzenie Komisji przewidziane jest na dzień 14 luty 2009r.
 4. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
 5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 6. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia telefonicznie.
 7. Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród i wyróżnień zostanie podana w terminie późniejszym.


Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie