Co się dzieje, gdy dziecko wraca do szkoły z edukacji domowej

Warto wiedzieć. Co się dzieje, gdy dziecko wraca do szkoły z edukacji domowej, z przedmiotami z których w ED nie ma egzaminów (przed zakończeniem szkoły podstawowej lub średniej)?

Przepisy dotyczące zmiany szkoły przez ucznia zawarte są w artykule 164 Prawa oświatowego oraz w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu.

Art. 164 paragraf 3 mówi, że w przypadku przechodzenia ucznia (…) można przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny.

Rozporządzenie w paragrafie 8 ustęp 3 i 4 precyzuje:

  1. W przypadku ucznia przechodzącego ze szkoły jednego typu do szkoły tego samego typu lub szkoły innego typu, który w szkole, z której przechodzi, nie realizował obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które zostały zrealizowane w oddziale szkoły, do której przechodzi, dyrektor szkoły zapewnia uczniowi warunki do zrealizowania treści nauczania z tych zajęć, do końca danego etapu edukacyjnego.
  2. Jeżeli z powodu rozkładu zajęć edukacyjnych lub innych ważnych przyczyn nie można zapewnić uczniowi, o którym mowa w ust. 3, warunków do zrealizowania treści nauczania z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które zostały zrealizowane w oddziale szkoły, do której uczeń przechodzi, dla ucznia przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny z tych zajęć.

 

Co do oznacza dla osób przerywających edukację domową przed zakończeniem danego etapu edukacyjnego?

Oznacza to niestety konieczność wyrównania różnic programowych jakie pojawiły się między edukacją szkolną a edukacją domową. Warto o tym pamiętać.