Kontakt

Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie
ul. Polnej Róży 6/59
02-798 Warszawa
tel.: 603 939 866 (w godzinach 16-20)
e-mail: info@edukacjadomowa.pl

Cele Stowarzyszenia

 • Wspieranie rodzin w realizacji konstytucyjnego prawa do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (Art. 48. ust.1).
 • Upowszechnianie pozaszkolnych form realizacji obowiązku szkolnego i nauki.
 • Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
 • Działalność szkoleniowa i edukacyjna.

Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:

 • Organizowanie konferencji, wykładów, spotkań i warsztatów,
 • Działalność konsultacyjną i doradczą,
 • Opracowywanie i opiniowanie programów nauczania, materiałów oraz pomocy dydaktycznych,
 • Prowadzenie działalności wydawniczej,
 • Prowadzenie placówek o charakterze badawczo-dydaktycznym,
 • Współpraca z instytucjami i organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi,
 • Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych o charakterze integracyjnym i edukacyjnym dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
 • Organizowanie konkursów i programów stypendialnych.
 • Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych,
 • Inne działania bieżące służące realizacji celów statutowych

Zarząd Stowarzyszenia

Mariusz Dzieciątko Prezes

Łukasz Wojtacha Wiceprezes

Joanna Dzieciątko Członek Zarządu

Magdalena Wojtacha Skarbnik