Nowe zapisy dotyczące edukacji domowej w Polsce przyjęte 23.01.2009 przez Sejm RP

Art. 16 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego
przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej,
do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w
drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o
którym mowa w art. 14 ust. 3, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym
lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku
szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.”,

f) dodaje się ust. 10–14 w brzmieniu:

„10. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8, może być wydane, jeżeli:
1) wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja;
2) do wniosku dołączono:
a) opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej,
b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków
umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej
na danym etapie kształcenia,
c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku
szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,
o których mowa w ust. 11.

11. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza
szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej
szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy
programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej
na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły, przeprowadzonych
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 przez
szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki poza szkołą. Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania.

12. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny
lub obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4.

13. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza
szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w nadobowiązkowych zajęciach
pozalekcyjnych, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4.

14. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8, następuje:
1) na wniosek rodziców;
2) jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło
do egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 lit.
c, albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których
mowa w ust. 10 pkt 2 lit. c;

3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.”;