Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Projekt przekazany do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów
(Fragment dotyczący edukacji domowej)

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało przyjęte, wydaje, w drodze decyzji, zezwolenie na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, poza przedszkolem lub oddziałem przedszkolnym i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.”,
e) dodaje się ust. 10 – 14 w brzmieniu:
„10. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8, jest wydawane, jeżeli:
1) wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja;
11
2) do wniosku dołączono:
a) pozytywną opinię publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej,
b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danej szkole.
11. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania.
12. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą może otrzymać świadectwo ukończenia szkoły danego typu po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu wszystkich klas danej szkoły, a w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum również po przystąpieniu odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej lub egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
13. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4.
14. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8, następuje:
1) na wniosek rodziców;
2) jeżeli dziecko nie przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 lit. c, albo go nie zdało;
3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.”;

 

źródło: http://bip.men.gov.pl/akty_projekty/projekt_ustawy_20081009.pdf