Stanowisko grupy roboczej ds. edukacji domowej odnośnie projektu – Prawo Oświatowe

Warszawa, 18.11.2016

 

 

Pani

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

al. Szucha 25

00-918 Warszawa

  

Stanowisko grupy roboczej ds. edukacji domowej odnośnie projektu – Prawo Oświatowe

 

Szanowna Pani Minister,

 Jako członkowie powołanego z inicjatywy Pani Minister zespołu, którego zadaniem była analiza kwestii związanych z nauczaniem domowym, jesteśmy zobowiązani ocenić kompleksową propozycję zmian dotyczących edukacji domowej zamieszczona w projekcie ustawy – Prawo Oświatowe oraz projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017.

Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy proponowane w projekcie ustawy rozwiązania są w znacznym stopniu sprzeczne z postulatami przedstawionymi przez grupę roboczą w trakcie 8 miesięcy rozmów (poniżej załączmy listę postulatów złożoną na spotkaniu w MEN w dniu 4 marca 2016 r.). Liczymy na to, że MEN poważnie potraktuje własne wypowiedzi, iż szczegóły rozwiązań zostaną wypracowane na podstawie wniosków i postulatów przedstawionych przez zespół ds. edukacji domowej.

Projekt nowych zapisów dotyczących edukacji domowej oceniamy negatywnie.

Zaproponowane przez MEN w projekcie nowej ustawy – Prawo Oświatowe oraz projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 zapisy budzą nasz stanowczy sprzeciw. Jeśli wejdą w życie, to zdecydowanie utrudnią one edukację domową w wielu rodzinach korzystających z tej formy nauki. Bardzo niepokojący jest fakt, że w uzasadnieniu wprowadzanych zmian wprost przyznaje się, że ich skutkiem będzie właśnie „ograniczenie skali korzystania z edukacji domowej”.

 

Stanowisko odnośnie zmian proponowanych przez MEN:

I Jakie zmiany oceniamy negatywnie ?

a) 37 ust. 2 pkt 1 projektu Prawo Oświatowe – wprowadzenie rejonizacji wojewódzkiej

Postulujemy wykreślenie art. 37 ust. 2 pkt 1 z projektu ustawy.

b) 37 ust. 2 pkt 2 lit a. projektu Prawo Oświatowe – wprowadzenie wymogu uzyskania opinii publicznej poradni psychologiczno -pedagogicznej

 

Postulujemy zmianę na jeden z poniższych wariantów:

 1. wykreślenie Art. 37 ust. 2 pkt 2 lit a.
 2. zmianę brzmienia Art. 37 ust. 2 pkt 2 lit a. na: „Opinię o rozwoju dziecka wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną”

 

II Jakie zmiany oceniamy pozytywnie ?

 1. 37 ust. 7 projektu Prawo Oświatowe – poszerzenie katalogu wsparcia na rzecz rodziców edukacji domowejPozytywnie należy ocenić sam fakt poszerzenia katalogu i dodanie możliwości korzystania z zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, pomocy dydaktycznych oraz udziału w konsultacjach. W naszym przekonaniu sam katalog został jednak sformułowany wadliwie i w sposób sprzeczny z wnioskami i postulatami przedstawionymi przez zespół ds. edukacji domowej. 7 lat obowiązywania dotychczasowym zapisów pokazało, że kazuistyczne formułowanie katalogu wsparcia szkół na rzecz rodziców edukacji domowej powoduje, iż zapisy te nie zawsze nadążają za rzeczywistością. Szczegółowe uwagi zostały zamieszczone w piśmie z dnia 14 października – stanowisko grupy robocze ds. edukacji domowej odnośnie projekt – Prawo Oświatowe, przekazanym do Rządowego Centrum Legislacji.
 2. podwyższenie finansowania edukacji domowej z poziomu 0,6 na 0,8 Pozytywnie należy ocenić samo podwyższenie finansowania edukacji domowej w stosunku do 2016 roku. Negatywnie należy jednak ocenić różnicowanie uczniów edukacji domowej i uczniów w systemie klasowo-lekcyjnym.Postulujemy wykreślenie zapisu dotyczącego odrębnego uregulowania finansowania edukacji domowej i finansowania uczniów edukacji domowej w sposób tożsamy z uczniami uczącymi się w systemie klasowo-lekcyjnym.
 3. objęcie subwencją dzieci (waga o wartości 0,25) dzieci w wieku 6 lat i wyżej odbywających roczne przygotowanie przedszkolne poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnegoZmianę w tym zakresie należy ocenić pozytywnie. Pozwoli to zakończyć dotychczasowe wątpliwości dotyczące finansowania tej formy edukacji. Należy przy tym zwrócić uwagę, że jednostki edukacyjne ponoszą jednak pewne koszty związane z finansowaniem tej formy edukacji. Zmiana w tym zakresie jest zatem zasadna.
Z wyrazami szacunku

dr inż. Mariusz Dzieciątko

przewodniczący grupy roboczej edukacji domowej ds. kontaktów z MEN

prezes Stowarzyszenia Edukacji w Rodzinie

 

 

Postulaty środowiska edukacji domowej zgłoszone na spotkaniu w MEN w dniu 4 marca 2016 r.

 

     • zachowanie prawa do wyboru dowolnej szkoły przez rodzica (bez ograniczeń terytorialnych) – niniejszy postulat został przedstawiony jako najważniejszy
     • zachowanie prawa do przejścia na edukację domową w ciągu roku szkolnego
     • fakultatywność opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej – sugestia, aby opinia była fakultatywna, realizowana tylko na wniosek dyrektora szkoły oraz aby opinia była jedna na cały okres spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą
     • możliwość powtarzania roku w edukacji domowej bez utraty prawa do edukacji domowej
     • przywrócenie pełnej subwencji oświatowej dla uczniów edukacji domowej
     • zmiana zapisów dotyczących egzaminów klasyfikacyjnych – możliwość zdawania egzaminów klasyfikacyjnych rzadziej niż raz w roku, sprecyzowanie kwestii korzystania przez uczniów w edukacji domowej z prawa do egzaminu poprawkowego
     • wyraźne dopuszczenie możliwości prowadzenia szkół bez uczniów stacjonarnych
     • edukacja na odległość – wyraźne dopuszczenie możliwości realizacji zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia w formie edukacji na odległość oraz możliwości zdawania egzaminów klasyfikacyjnych on-line
     • rozszerzenie katalogu wsparcia rodziców w ramach subwencji oświatowej dla szkół – postulat poszerzenia katalogu o: dostęp do pomocy dydaktycznych, dostęp do konsultacji przedmiotowych i specjalistycznych, refinansowania zajęć poza szkołą; nałożenia na dyrektora szkoły obowiązku informowania rodziców o wsparciu zapewnianym przez szkoły oraz sformułowania katalogu w sposób możliwie elastyczny
     • dotacja dla uczniów spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem.