Stanowisko Stowarzyszenia Edukacji w Rodzinie odnośnie projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Warszawa, 21.06.2017

Pani

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

al. Szucha 25

00-918 Warszawa

Stanowisko Stowarzyszenia Edukacji w Rodzinie odnośnie projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

 

Szanowna Pani Minister,

 W 2016 roku trwały prace powołanego z inicjatywy Pani Minister zespołu, którego zadaniem była analiza kwestii związanych z nauczaniem domowym. Jednym z efektów ponad 7 miesięcy pracy zespołu oraz przedstawicieli MEN pod kierownictwem wiceministra Macieja Kopcia był szczegółowy model finansowania edukacji poza szkolnej. Poniżej przedstawiamy przekazane MEN końcowe dwu wariantowe zestawienie w którym uwzględniono 6 czynników mających wpływ na wysokość finansowania.

 

  1. Wszelkich obliczeń dokonano w odniesieniu do standardu finansowego A, tj. podstawa do obliczenia stawki subwencji na jednego ucznia w Polsce rocznie, uzyskana na podstawie danych MEN.
  2. Wszystkie koszty (poza finansowaniem zajęć poza szkołą) pomnożono przez współczynnik 81,2% – pokrycie kosztów funkcjonowania szkoły z subwencją oświatową (wg wyliczeń MEN).

 

Nasze zastrzeżenia budzi Art. 25.1, który likwiduje finasowanie placówek, w których zorganizowano oddział przedszkolny i inną formę wychowania przedszkolnego na ucznia, który odbywa roczne przygotowanie przedszkolne poza placówką wychowania przedszkolnego.

Rozumiemy, że koszty organizacji nauczania w rocznym przygotowaniu przedszkolnym są znacznie niższe niż w przypadku szkoły podstawowej czy ponadpodstawowej ze względu na brak egzaminów klasyfikacyjnych jednak nie do przyjęcia jest całościowa likwidacja finansowania. Placówki te nie są instytucjami charytatywnymi i w związku z uczniami edukacji poza szkolnej ponoszą chociażby koszy administracyjne. Pani Minister wielokrotnie zapewniała rodziców o wzmacnianiu wsparcia dla edukacji poza szkolnej a proponowane rozwiązanie stoi w sprzeczności z powyższą deklaracją.

 

Projekt zapisów Art. 25.1 dotyczący likwidacji finansowania rocznego przygotowania przedszkolnego edukacji domowej oceniamy negatywnie.

 

Biorąc pod uwagę czynniki takie jak koszty stałe, konsultacje oraz dostęp do pomocy dydaktycznych proponujemy ustalić wysokość dotacji na 40% w stosunku do uczniów stacjonarnych.

 

Postulujemy zmianę brzmienia Art. 25.1 na poniższy:

Art. 25. 1. Dotacji, o której mowa w art. 18–23, otrzymuje przedszkole, szkoła, w której zorganizowano oddział przedszkolny i inna forma wychowania przedszkolnego na ucznia, który odbywa roczne przygotowanie przedszkolne poza placówką wychowania przedszkolnego w wysokości 40%.

 

 

 

Z wyrazami szacunku

dr inż. Mariusz Dzieciątko

prezes Stowarzyszenia Edukacji w Rodzinie