Stanowisko SER w toku prac nad rozporządzenie w sprawie podziału subwencji na 2018 r.

Warszawa, 05 grudnia 2017 r.

Pani

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

al. Szucha 25

00-918 Warszawa

Szanowna Pani Minister,

Jako organizacja społeczna skupiająca rodziny edukacji domowej z całej Polski chcielibyśmy przedstawić nasze uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Finansowanie edukacji domowej

Nasze zastrzeżenia budzi utrzymanie obniżonego finansowania edukacji domowej, które wynika z utrzymania wartości przelicznika Sf,i (oznacza liczbę uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) na poziomie 0,6.

Regulację tą oceniamy negatywnie w szczególności ze względu na fakt, iż w 2016 r. w MEN toczyły się prace grupy roboczej ds. edukacji domowej w skład której wchodził przedstawiciel naszego Stowarzyszenia. Jak wyjaśnił przy tym Maciej Kopeć, podsekretarz stanu w MEN w odpowiedzi z dnia 10 listopada 2016 r. na interpelację nr 6825: „Podgrupa robocza ds. finansowania przeprowadziła staranne i rzetelne wyliczenia oraz analizy kosztowe, dzięki którym powstała uzgodniona wycena poszczególnych zadań realizowanych w ramach edukacji domowej.” Również podczas debaty w Sejmie w dniu 23 listopada 2017 r. minister Maciej Kopeć wyjaśnił, iż: „Przez szereg miesięcy zespół składający się z przedstawicieli ministra edukacji narodowej, przedstawicieli rodziców i szkół, w przypadku których odbywa się edukacja domowa, prowadził bardzo szczegółowe wyliczenia dotyczące kosztów, o których mówimy. Dla przypomnienia, wcześniej ta kwota wynosiła 1,0, czyli tak jak na ucznia będącego w placówce, w której odbywają się lekcje, prace klasowe, w której mamy nauczycieli codziennie prowadzących te zajęcia. Jeżeli chodzi o tę zmianę, to ona wynikała z konieczności spojrzenia na to, jakie są faktycznie koszty w edukacji domowej. Jeżeli chodzi o prace tego zespołu, to bardzo wiele czasu poświęcono na to, ile faktycznie kosztuje egzamin klasyfikacyjny, ile czasu na jakim poziomie, na jakim etapie edukacyjnym należy poświęcić na taki egzamin.”  

Z wyliczeń wykonanych przez grupę roboczą ds. edukacji domowej wynikało, iż uzasadniony jest powrót do współczynnika 1,0 finansowania edukacji domowej. Zgodnie z zapowiedziami MEN, taka zmiana miała nastąpić od 1 stycznia 2018 r. W załączeniu prezentacja z wyliczeniami grupy roboczej ds. edukacji domowej, która została przedstawiona podczas odbywającej się w dniu 21 listopada 2017r. w Sejmie debaty „Edukacja domowa wobec zmian ustawowych. Jedna teza – pięć perspektyw.” Pełna relacja z debaty dostępna jest pod adresem: http://www.edukacjadomowa.pl/debata2017.

 

Z poważaniem

dr inż. Mariusz Dzieciątko

Prezes Stowarzyszenia Edukacji w Rodzinie